Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Περιβαλλοντική πολιτική

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε αρμονία µε την κοινωνία και το περιβάλλον, προχώρησε στις 01/10/2009 στον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Η περιβαλλοντική πολιτική του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων έχει ως εξής:

"Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι διττή:
Α) Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά του για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση του.
Β) Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των μελών, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων εκτός του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επερχόμενες γενιές.
Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού έχει αρχίσει διαδικασίες για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS.

To ΔΣ του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων δεσμεύεται για τη μελλοντική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας που αφορούν τη λειτουργία του και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της επιχείρησης καθορίζονται οι επόμενοι:
•    η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου,
•    η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος,
•    η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του Συνδέσμου
Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων/υπηρεσιών, των προμηθειών και των συνεργασιών, της τεχνικής υποστήριξης κ.λπ., καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης.