Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εξειδικευμένου Στελέχους Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων είναι δικαιούχος φορέας της πράξης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έχει αναλάβει το συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της πράξης.

Η δράση προσφέρει κατάρτιση και πιστοποίηση σε 865 ωφελούμενους που θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας. Σχεδόν το σύνολο της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί μέσω e-learning και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στη δράση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) διάρκειας 110 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ωρών σε αίθουσες διδασκαλίας
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Η διαδικασία υποβολής των ΑΙΤΗΣΕΩΝ συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: katartisi@pse.gr. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία του ΠΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΠΣΕ (ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 – Τ.Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ΑΙΤΗΣΗ πατώντας εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την Περιγραφή της Πράξης, τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων, τα Δικαιολογητικά κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του προγράμματος πατώντας εδώ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 09/01/2020 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 10/02/2020. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία του ΠΣΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 15:00.
Τηλ. 210 5228925, Φαξ 210 5242568, E-mail: katartisi@pse.gr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υποέργου (Α/Α 1) «Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθησης της Πράξης» της Πράξης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών,Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002364 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου»»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) προκηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Για την περίληψη του ανοιχτού διαγωνισμού πατήστε εδώ, καθώς και δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία:

    Διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ
    Απόφαση ένταξης
    1η τροποποίηση απόφασης ένταξης
    Παράρτημα 2 της Απόφασης Ένταξης: «Ειδικοί Όροι υλοποίησης πράξης»

 

Παροχή διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ 71226 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» με προϋπολογισμό 830.400,00 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ), που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 19PROC004539933 2019-02-28 Διακήρυξη. Παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Έγκριση των 1ου και 2ου Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» (19PROC004539933 2019-02-28),με προϋπολογισμό 830.400,00 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με Κωδικό ΟΠΣ 5002364.

 

Πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που προκρίθηκαν στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 208/25-04-2019 Απόφασης της Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 19PROC004539933 2019-02-28 διακήρυξης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

 

Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» (19PROC004539933 2019-02-28), με προϋπολογισμό 830.400,00 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) με Κωδικό ΟΠΣ 5002364.